Akti muzeja i ostali dokumenti

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Javna ustanova Nacionalni muzej moderne umjetnosti informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (radnim danom od 10:00 do 15:00 sati) na sljedeće moguće načine: - putem telefona na broj: +385 1 6041 040, +385 1 6041 043
- putem faksa na broj: +385 1 6041 044
- e-poštom službeniku za informiranje na:  info@nmmu.hr, nmmu@nmmu.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- poštom na adresu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- osobno na adresu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama uređuju:
• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14)

 

 

Zakoni i propisi

• Zakon o radu
• Zakon o muzejima
• Zakon o ustanovama
• Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
• Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakoni i pravilnici dostupni su na stranicama Muzejsko dokumentacijskog centra : https://mdc.hr/hr/muzeji/propisi-i-smjernice/zakoni-i-pravilnici/
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Izvješća o radu Muzeja
Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Uskoro

Javna nabava

Izjava o sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/16) objavljujemo da ne postoje subjekti s kojima Nacionalni muzej moderne umjetnosti kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.
Nacionalni muzej moderne umjetnosti Registar ugovora i Plan javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Pravilnik jednostavne nabave

Nacionalni muzej moderne umjetnosti  Planove nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne javne nabave Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2021.

Poziv na dostavu ponuda za grafičke i tiskarske usluge

2.1. Poziv na dostavu ponuda_JN_26.11.2021

2.2. Prilog 1. Ponudbeni list_26.11.2021

2.3. Prilog 2. Troškovnik_26.11.2021

2.4. Prilog 3. Popis izvršenih usluga_26.11.2021

Poziv na dostavu ponuda – nabava opreme za optimizaciju i upravljanje pohranom građe

Poziv-na-dostavu-ponuda_04.08.2021

Prilog-1.-Ponudbeni-list_oprema_MG_04.08.2021.doc

Prilog-2.-Troskovnik_oprema__MG_23.08.2021

Prilog-3.-Tehnicke-specifikacije_oprema_MG_23.08.2021

7.-Odluka-o-odabiru_17.08.2021

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda-1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge održavanja vatrodojavnog, protupožarnog i protuprovalnog sustava.

Poziv-za-dostavu-ponude_nadzorni-sustavi_MG

Prilog-1.-Ponudbeni-list_nadzorni-sustavi_MG

Prilog-2.-Troskovnik_nadzorni-sustavi_MG (1)

Prilog-3.-Tehnicke-specifikacije_nadzorni-sustavi_MG

Zbog pogrešne formule u Troškovniku, izmijenili smo Troškovnik te vam ga ovim putem dostavljamo.
Ujedno produžujemo rok za dostavu ponuda za jedan dan, odnosno do 29. srpnja 2021. godine u 10 sati.

Prilog-2.-Troskovnik_nadzorni-sustavi_MG_izmjena-1

ZAPISNIK-O-OTVARANJU-PREGLEDU-I-OCJENI-PONUDA

ODLUKA-O-ODABIRU-NAJPOVOLJNIJE-PONUDE

Poziv na dostavu ponuda – Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Računovodstvene-i-knjigovodstvene-usluge- (1)

Poziv na dostavu ponuda – Tiskarske usluge

2021-Tiskarske-usluge-Poziv-za-dostavu-ponuda-Politeo-Šimunović...... (10)

2021-TROŠKOVNIK-Tiskarske-usluge-Politeo-Šimunović...... (4)

MG Poziv za dostavu ponuda-Radovi na sanaciji prodajnog prostora u Modernoj galeriji

2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-prodajnog-prostora-u-Modernoj-galeriji (1)

Radovi na sanaciji drugog kata, depoa F i stubišta Moderne galerije

2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-drugog-kata-depoa-F-i-stubišta-Moderne-galerije (1)

2020-Moderna_galerija-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-drugog-kata-depoa-F-i-stubišta-Moderne-galerije (1)

Poziv za dostavu ponuda – radovi na sanaciji unutarnjih zidova u Modernoj galeriji

2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-unutarnjih-zidova-u-Modernoj-galeriji (4)

2020-Moderna_galerija-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-unutarnjih-zidova (2)

MG Poziv za dostavu ponude: Uredski potrošni materijali i toneri

2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponude-Uredski-potrošni-materijal-i-toneti (2)

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave za – Radovi na sanaciji i nabava opreme za sustav klimatizacije u Modernoj galeriji

2020-MG-Poziv-za-dostavu-ponuda-Radovi-na-sanaciji-klima-sustava (3)

2020-MG-Troškovnik-Radovi-na-sanaciji-klima-sustava-II. (3)

Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

Poziv-za-dostavu-ponude-Usluge-održavanja-vatrodojave-video-nadzora-i-kontrole-pristupa-u-Modernoj-galeriji (1)

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

2020-MG-Poziv-na-dostavu-ponuda-Materijal-i-sredstva-za-čišćenje-1 (1)

Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude

2020-Tiskarske-usluge-Poziv-za-dostavu-ponuda-Kuliš-Mataušić-Miše......... (4)

2019.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Usluge godišnjeg redovitog održavanja i servisa uređaja za zaštitu od kamenca

2019_-_MG_Poziv_na_dostavu_ponuda-_Usluge_održavanja_i_servis_uređaja_za_zaštitu_od_kamenca (7)

2019_-_MG_Poziv_na_dostavu_ponuda-_Usluge_održavanja_i_servis_uređaja_za_zaštitu_od_kamenca (8)

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave za Usluge održavanja klimatizacijske opreme

2019_-_MG_Poziv_na_dostavu_ponuda-_Usluge_održavnja_klimatizacijske_opreme___ (2)

2019_-_MG_Poziv_na_dostavu_ponuda-_Usluge_održavnja_klimatizacijske_opreme___ (3)

Poziv na dostavu ponuda Predmet nabave: tiskarske usluge

2019_-_Tiskarske_usluge__Poziv_za_dostavu_ponuda_Rybak.....-1 (1)

2019_-_Tiskarske_usluge__Poziv_za_dostavu_ponuda_Rybak.....-1 (2)

Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda Uredski i potrošni materijal, toneri, dio 8. Troškovnik

2019_Uredski_potrošni_materija_i_toneri__I._Izmjena_i_dopuna_Poziva_za_dostavu_ponuda-1 (2)

Poziv za dostavu ponuda - uredski potrošni materijal

2019_-__MG_Poziv_za_dostavu_ponude_-__Uredski_potrošni_materijal_i_toneti-1

Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

2019-MG-Poziv-za-dostavu-ponude-Usluge-održavanja-vatrodojave-video-nadzora-i-kontrole-pristupa-u-Modernoj-galeriji

2019 – MG Poziv za dostavu ponude – Nabava i ugradnja opreme za kontrolu pristupa u Modernoj galeriji

2019 - MG Poziv za dostavu ponude - Nabava i ugradnja opreme za kontrolu pristupa u Modernoj galeriji

2019 Troškovnik Moderna galerija Nabava opreme kontrole pristupa final

Kopija 2019 Troškovnik Moderna galerija Nabava opreme kontrole pristupa final

2019 MG Troškovnik Materijal i sredstva za čišćenje

2019 MG TROŠKOVNIK Materijal i sredstva za čišćenje

2019 - MG Poziv na dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje

2019 - MG Poziv na dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje

2019 Tisak- I. Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda

2019 Tisak- I. Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda

2019 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Kopač, Burić

2019 - Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude - Kopač, Burić

2018.

2018 - MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja i servis uređaja za zaštitu od kamenca

2018 - MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja i servis uređaja za zaštitu od kamenca

2018 – MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavnja klimatizacijske opreme

2018 - MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavnja klimatizacijske opreme

2018 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude

2018-Tiskarske-usluge-Poziv-za-dostavu-ponude-Jurić-Gusić-Pavić-Mijić-Mašić

2018 – Usluge praćenja medija Poziv na dostavu ponude

2018-Usluge-praćenja-medija-Poziv-na-dostavu-ponude

2018 – MG Poziv za dostavu ponude – Usluge održavanja vatrodojave, video nadzora i kontrole pristupa u Modernoj galeriji

2018-MG-Poziv-za-dostavu-ponude-Usluge-održavanja-vatrodojave-video-nadzora-i-kontrole-pristupa-u-Modernoj-galeriji

2018 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Rippl, Zanki, Paro, Vrljić, Kinert i Ivanović

2018-Tiskarske-usluge-Poziv-za-dostavu-ponude-Rippl-Zanki-Paro-Vrljić-Kinert-i-Ivanović (1)

2018 Materijal i sredstva za čišćenje - II. Izmjena i dopuna Poziva na dostavu ponuda

2018-Materijal-i-sredstva-za-čišćenje-II.-Izmjena-i-dopuna-Poziva-na-dostavu-ponuda

2018 MG I. Izmjena i dopuna Troškovnika 27.2. – Sredstva za čišćenje i materijal za održavanje

2018-MG-I.-Izmjena-i-dopuna-Troškovnika-27.2.-Sredstva-za-čišćenje-i-materijal-za-održavanje

2018 - Poziv na dostavu ponuda- sredstva za čišćenje i materijala za održavanje

2018-Poziv-na-dostavu-ponuda-s-troškovnikom-Materijal-i-sredstva-za-čišćenje

2017.

2017 – MG Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja i servis uređaja za zaštitu od kamenca

2017-MG-Poziv-na-dostavu-ponuda-Usluge-održavanja-i-servis-uređaja-za-zaštitu-od-kamenca

2017-Održavanje-i-servis-uređaja-za-zaštitu-od-kamenca-tip-Prevento-Izmjene-i-dopune-Poz

2017-Održavanje-i-servis-uređaja-za-zaštitu-od-kamenca-tip-Prevento-II.-Izmjene-i-dopune

2017 - Poziv na dostavu ponuda- Usluge održavanja klimatizacijske opreme

2017-Poziv-na-dostavu-ponuda-Usluge-održavanja-klimatizacijske-opreme-8-11-17

2017 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Šohaj, Macchiaioli

2017-Tiskarske-usluge-Poziv-za-dostavu-ponude-Šohaj-Macchiaioli

Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine i usluga tehničke zaštite

2017-Poziv-na-dostavu-ponuda-Zaštitarske-usluge-MG-Jednostavna-nabava

2017 – Tiskarske usluge Poziv za dostavu ponude – Klarica Rašić Kipke Peić Animalizam Parać i Tartaglia

2017-Tiskarske-usluge-Poziv-za-dostavu-ponude-Klarica-Rašić-Kipke-Peić-Animalizam-Parać-i-Tartaglia

2017 TROŠKOVNIK II – Savjetovanje s zainteresiranom javnošću -Tiskarske usluge

2017-TROŠKOVNIK-II-Savjetovanje-s-zainteresiranom-javnošću-Tiskarske-usluge

2017 Materijal i sredstva za čišćenje- I Izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda

2017-Materijal-i-sredstva-za-čišćenje-I-Izmjene-i-dopune-Poziva-na-dostavu-ponuda

Službenica za informiranje

Lana Šetka
info@nmmu.hr
nmmu@nmmu.hr
Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Skip to content