Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), članka 28. Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta Moderne galerije, od 3. 9. 2020. godine i Plana prijama za zapošljavanje pripravnika u

reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, Andrije Hebranga 1, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem pripravnika/ce kroz mjeru HZZ-a

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

Muzejski tehničar - pripravnik

- 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme – 12 mjeseci, puno radno vrijeme

Opći uvjeti:
završena srednja škola tehničkog smjera, bez radnog iskustva na poslovima muzejskog tehničara.

Posebni uvjeti:
– znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije, znanje jednog svjetskog jezika.

Uz pismenu prijavu na javni poziv kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
  • dokaz o znanju stranog jezika (presliku potvrde škole stranih jezika ili presliku indeksa)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (presliku)

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/1798/19) uz prijavu na javni poziv dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na javni poziv kandidat daje privolu Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima javnog poziva koja se dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na javni poziv.

Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Nacionalni muzej moderne umjetnosti izdati potvrdu.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Opoziv privole kandidat može podnijeti osobno ili e-poštom na adresu: moderna-galerija@modgal.t-com.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 7 dana od dana objave javnog poziva u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom «ZA JAVNI POZIV - PRIPRAVNIK» na adresu: NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI, Andrije Hebranga 1, Zagreb (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).

MUZEJSKI/A TEHNIČAR/KA - pripravnik
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=118611201

NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI

Skip to content